Wyświetl stronę jako PDF

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 759) wprowadzające kontynuację wypłat dodatku osłonowego, który będzie wypłacany jako jednorazowe świadczenie za I połowę 2024 roku.  Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować wzrost kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw o najniższych dochodach.

Sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, zaś wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od tego, czy urządzenie grzewcze zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Staninie w pokoju 7 i 8 na parterze budynku albo przez platformę e-PUAP w formie skanu wypełnionego wniosku (podpisany profilem zaufanym).

   Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W sytuacji gdy dochód przekracza  kryteria dochodowe, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. 

WAŻNE  INFORMACJE:

 • Dodatek osłonowy będzie  wypłacany jednorazowo  do dnia 30 czerwca 2024r.
 • Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne należy przedłożyć nakaz podatkowy za 2022 rok. 
 • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie pokój 7 i pokój 8 tel. 25 629-96-46 lub 25 629-96-47.

Link do wniosku na dodatek osłonowy 2024:

Dodatek osłonowy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com