Wyświetl stronę jako PDF

Rodzina z dwójką dzieci

Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi i ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Kto może uzyskać świadczenie?

Zasiłek rodzinny przyznawany jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty

 • 674 zł lub
 • 764 zł netto – gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

W przypadku niewielkiego przekroczenia tej kwoty, świadczenia mogą być przyznane w zmniejszonej wysokości w systemie tzw. „złotówki za złotówkę”.

Zasiłek przysługuje na dziecko do 18 roku życia, bez względu na to czy się uczy, na dziecko w wieku od 18 do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, zaś na dziecko w wieku 21-24 lata zasiłek przysługuje tylko w przypadku, gdy kontynuuje naukę oraz jednocześnie posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku nauki w szkole wyższej (bez względu na wiek dziecka) zasiłek rodzinny nie przysługuje, chyba że do tej szkoły uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się także osoba w wieku 18-24 lata (sama na siebie), która się uczy, jeśli jej rodzice nie żyją lub ma zasądzone alimenty z ich strony.

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy też sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

Nie można pobierać zasiłku rodzinnego na dziecko, które jest w związku małżeńskim lub ma własne dziecko, a także jeśli przebywa ono w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. .

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1000 zł jednorazowo, 
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie, 
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie,
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na każde trzecie oraz kolejne dziecko uprawnione do zasiłku): 95 zł miesięcznie,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 lub 110 zł (w zależności od wieku dziecka),
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo, wypłacany we wrześniu,
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazdy do szkoły – 69 zł miesięcznie lub zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła – 113 zł miesięcznie.

Dodatki przysługują tylko wtedy, gdy na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

UWAGA! Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku). Od momentu uzyskania prawa do świadczenia, na osobie pobierającej ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do jego pobierania (np. uzyskanie nowego dochodu, zmianę pracodawcy, zmiany w składzie rodziny czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę)! Niezgłoszenie zmiany może powodować konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com