Wyświetl stronę jako PDF

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (lub świadczenia o podobnym charakterze) z innych źródeł, przyznawane bez względu na dochód.

Aby pobierać świadczenie nie można wykonywać pracy, która uniemożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem, na które przyznane jest świadczenie.

Para z niemowlakiem

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł:

 • matce albo ojcu dziecka*;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Nie można pobierać świadczenia rodzicielskiego i świadczeń opiekuńczych jednocześnie, a także równocześnie świadczenia rodzicielskiego i dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym. W tych przypadkach, należy wybrać jedno z przysługujących świadczeń. Można natomiast pobierać jednocześnie świadczenie rodzicielskie i zasiłek dla bezrobotnych, ale wtedy kwota świadczenia będzie mniejsza o kwotę otrzymywanego zasiłku.

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, wyjazd za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Jak długo pobierane jest świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com