O ośrodku

GOPS Stanin

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie prowadzi działalność na podstawie Statutu przyjętego uchwałą Nr XVII/97/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego, jako załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie z dnia 31 grudnia 2012r.

GOPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, podległą Radzie Gminy Stanin, powołaną do realizacji zadań własnych gminy  oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową  z zakresu pomocy społecznej.

Ludzie trzymający się za ręce

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Aby osiągnąć powyższy cel podejmowane są działania o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym,  motywacyjnym i wspierającym zmierzające do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w szczególności poprzez:

  1. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  2. umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  3. wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

 

PRACOWNICY GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W  STANINIE

ANNA  OSTRYSZ - Kierownik
tel. ( 25) 629 96 42 
a.ostrysz@gops-stanin.pl 

AGNIESZKA  KACHNIEWSKA - Główny  księgowy
tel. ( 25) 629 96 41 
tel. (25) 798 11 02 
a.kachniewska@gops-stanin.pl 

OLGA  MUCHA - Sekretarka
tel. ( 25) 629 96 41 
tel.  (25) 798 11 02 
gops-stanin.pl

Dział  świadczeń  rodzinnych
JOANNA  GRZYB - Inspektor
tel. stac. (25) 753 18 13,  tel. kom. 530 729 258
j.grzyb@gops-stanin.pl 

IRENA   ANTOLIK - Inspektor tel.
(25) 753 18 13,  tel. kom. 530 729 258
i.antolik@gops-stanin.pl 

KATARZYNA  GAJOWA - Inspektor 
tel.  (25) 753 18 13,  tel. kom. 530 729 258
k.gajowa@gops-stanin.pl

MONIKA  SÓJKA - Inspektor 
tel.  (25) 753 18 13,  tel. kom. 530 729 258
m.sojka@gops-stanin.pl

Dział  pomocy  społecznej

AGNIESZKA  GOŁAWSKA - Starszy specjalista  pracy socjalnej
tel.. ( 25) 629 96 43),  tel. kom. 797 584 074
a.golawska@gops-stanin.pl

KATARZYNA  SOĆKO - Starszy specjalista pracy  socjalnej
tel. ( 25) 629 96 44 )  tel. kom. 797 584 074
a.socko@gops-stanin.pl

EWA   SZEWCZAK- Starszy pracownik socjalny
tel. ( 25) 629 96 45 ), tel. kom. 797 584 074
e.szewczak@gops-stanin.pl

EWA  BIELECKA - Pracownik socjalny
tel. ( 25) 629 96 44 ),   tel. kom. 797 584 074
e.bielecka@gops-stanin.pl

KAROLINA  POSIADAŁA - Aspirant pracy socjalnej
tel. (025) 629 49 43
k.posiadala@gops-stanin.pl

Asystent  rodziny
IWONA  SZEPIETOWSKA - RĘDZIO - Asystent  rodziny
tel. ( 25) 629 96 45)  tel. kom. 519 166 791
i.redzio@gops-stanin.pl

Kierownik  Klubu  Seniora
EDYTA  KRASUSKA
tel. kom. 737 198 651
e.krasuska@gops-stanin.pl

Wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego
Program  Czyste  Powietrze
MAGDALENA  GAJO - Aspirant pracy socjalnej
tel.kom. 605 722 780

Opiekunki   środowiskowe
HANNA  GRZYWACZ
MILENA  SZYMECKA-BARAN

REJONY   OPIEKUŃCZE  PRACOWNIKÓW  SOCJALNYCH

Agnieszka   Goławska: 
Kosuty,   Niedźwiadka,  Ogniwo, Wnętrzne,  Aleksandrów,  Kij, Jeleniec,  Józefów;

Ewa   Bielecka:
Kopina, Tuchowicz,  Zastawie,  Wólka  Zastawska, Stara  Gąska,  Stara Wróblina, Nowa  Wróblina,  

Katarzyna  Soćko:
Sarnów, Borowina,  Kierzków, Jarczówek, Nowy  Stanin, Celiny  Szlacheckie, Celiny  Włościańskie;                                              

Ewa   Szewczak:
Stanin,  Wesołówka,   Jonnik,  Anonin,  Gózd,  Zagoździe,  Lipniak,  Jedlanka  Osada.

 

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com