O ośrodku

GOPS Stanin

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie prowadzi działalność na podstawie Statutu przyjętego uchwałą Nr XVII/97/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego, jako załącznik do Zarządzenia nr 10/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie z dnia 31 grudnia 2012r.

GOPS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, podległą Radzie Gminy Stanin, powołaną do realizacji zadań własnych gminy  oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową  z zakresu pomocy społecznej.

Ludzie trzymający się za ręce

Celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Aby osiągnąć powyższy cel podejmowane są działania o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym,  motywacyjnym i wspierającym zmierzające do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w szczególności poprzez:

  1. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
  2. umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
  3. wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com