OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI OPIEKUŃCZE w ramach projektu: "Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych '  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej - Tak

Nazwa projektu lub programu

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

SPOŁECZNEGO UMOWA NR: 102/RPLU.11.02.00-06-0019/18-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Więcej informacji poniżej w ogłoszeniu o zamówieniu
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com