Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata  2024-2028

Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin realizuje wieloletni rządowy Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał na 2024 rok środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 66 000 zł.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielimy wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2024 r. szacuje się na kwotę 91 000 zł.

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com