„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program jest realizowany w okresie od dnia 05.03.2024 r.  do dnia 31.12.2024 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 128 334,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  128 334,00 zł

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej będą dostosowane do potrzeb każdej osoby z niepełnosprawnością, wynikających z rodzaju schorzenia, wskazanych w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024, a w szczególności będą uwzględniać:

  • wsparcie w czynnościach samoobsługowych,
  • wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych,
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
  • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


Na terenie Gminy Stanin w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” wsparcie otrzyma 14 członków rodzin i opiekunów sprawujących całodobową, bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com