„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”

Wyświetl stronę jako PDF

INFORMACJE O PROJEKCIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, Gminą Krzywda, Gminą Gościeradów, Gminą Urzędów, oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu pn. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt skierowany jest do osób z województwa lubelskiego z powiatu łukowskiego oraz kraśnickiego  wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowita  wartość  projektu:  2 087 917,20 zł

Okres  realizacji  projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Cel  projektu – Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych w gminach Stanin i Krzywda (powiat łukowski) oraz w gminach Urzędów i Gościeradów (powiat kraśnicki) dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego i łukowskiego w tym:

  • poradnictwo psychologiczne, terapię, poradnictwo prawne oraz pracę socjalną
  • szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych
  • kompleksowe wsparcie dla opiekunów i asystentów osobistych, w tym zatrudnienie nowych opiekunów, szkolenia wzmacniające, rozwijające kompetencje już istniejącej kadry, szkolenia przygotowujące do zawodu
  • wsparcie uczestników projektu przez animatorów i mentorów pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków opieki domowej poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Partnerzy  Projektu:

  • Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  • Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w  Lublinie
  • Gmina Gościeradów
  • Gmina Urzędów
  • Gmina Krzywda
  • Gmina Stanin

Projekt „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” – Kontakt
Biuro Regionalne Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2 20 - 447 Lublin
Sekretariat: 81 529 76 50,
e-mail: rops@lubelskie.pl
 
Biuro Gminne Projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
Stanin 62 21 - 422 Stanin
tel: (25) 629-96-43, (25) 629-96-41
e-mail: gops@stanin.pl
a.golawska@gops-stanin.pl
 
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Staninie
Stanin 54 21 - 422 Stanin
tel: 530 729 258
e-mail: k.posiadala@gops-stanin.pl

Do pobrania:

.pdf8.34 MBJesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com