Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących

- w ramach Programu POPŻ 2014-2020 -

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Do naszej gminy żywność dostarczana będzie  przez  Bank  Żywności w Lublinie.

Kosz z żywnością

Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej w 2021 roku jest otrzymanie skierowania z ośrodka pomocy społecznej.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych  w budynku po  byłym  ośrodku  zdrowia  w  Staninie   w godzinach  9.00 – 14.00

Założenia programu  pomoc żywnościowa  zostały określone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pomoc żywnościowa  może być przekazywana osobom spełniającym kryteria do zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osobom i rodzinom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej,  spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, między innymi: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie  i  których łączny miesięczny dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego (tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej  oraz 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Prosimy osoby  zgłaszające się po skierowanie o okazanie pracownikowi dokumentów potwierdzających łączne miesięczne dochody np.: aktualny odcinek lub decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, nakazy podatkowe, odcinek z wypłaty lub wyciąg z konta potwierdzający wysokość wynagrodzenia, decyzję przyznającą świadczenia rodzinne itp.

Informujemy, iż osoby, których dochód przekracza obecnie 1542,20 zł dla osoby samotnej lub 1161,60 zł na osobę w rodzinie, nie mogą otrzymać skierowania, mimo, że korzystały z pomocy żywnościowej w ubiegłych latach.

Harmonogram wydawania skierowań.

Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w celu ograniczenia skupisk osób oczekujących po wydanie skierowania bardzo  prosimy o zgłaszanie się osób z poszczególnych miejscowości w wyznaczonych  niżej terminach:

15 lutego 2021 r. -    mieszkańcy Wólki Zastawskiej, Zastawia, Jedlanki Osada, (do świetlicy wiejskiej w Zastawiu),

Do  dawnego  Ośrodka  Zdrowia  w  Staninie:

  • 15  lutego 2021 r. -     mieszkańcy  Gozdu, Kosut,  Lipniaka,
  • 16 lutego 2021r. - mieszkańcy Jeleńca, Józefowa, Tuchowicza, Stanina,   Zagoździa,
  • 17 lutego 2021 r. -  mieszkańcy Celin Szlacheckich, Celin Włościańskich, Starej Wróbliny, Starej Gąski, Wesołówki, Jonnika, Nowej Wróbliny, Nowego Stanina, Jarczówka, Anonina,
  • 18 lutego 2021 r.  - mieszkańcy  Ogniwa, Wnętrznego, Aleksandrowa, Kopiny, Kija, Niedźwiadki i pozostałe osoby, które nie mogły zgłosić się we  wskazanych wyżej  terminach.

Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie  lub pod  nr telefonu  025 798-11-02  lub 797 584 074.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com