Wyświetl stronę jako PDF

Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie  ustawa  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa dla gospodarstw domowych to:

Wprowadzenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Dodatek przysługuje w wysokości: 

3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia  albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500 zł –  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, (nie dotyczy gazu ziemnego sieciowego),

2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ustawa doprecyzowuje również ustawę o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. zobowiązując organ do dokonania weryfikacji wniosku, np. korzystając  z danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z informacji z systemów świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatku osłonowego. 

W przypadku gdy pod jednym adresem  zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

 

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com