Wyświetl stronę jako PDF

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Gmina Stanin od wielu lat uczestniczy w realizacji programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.                                   

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. W  okresie  grudzień 2021 – październik 2022 realizowany jest Podprogram 2021,  którego celami szczegółowymi są:

a. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Lublinie  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie Gminy Stanin: Klub Sportowy „Bad Boys” Zastawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wielskich „Bądźmy Razem” w Jeleńcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Goździe „Kobiety z Pasją”, które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

·    OPS  wydawały osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywały OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

·    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

·    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa  w Gminie Stanin jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych: Ochotniczą Straż Pożarną w Sarnowie, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wielskich „Bądźmy Razem” w Jeleńcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Goździe „Kobiety z Pasją”, Klub Sportowy „Bad Boys” Zastawie w świetlicach wiejskich    jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.  Osoby, które otrzymały skierowania na pomoc żywnościową będą informowane o terminach i miejscu odbioru artykułów bądź też będą zamieszczone informacje na stronie internetowej GOPS. 

 

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com