Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Dofinansowanie

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Staninie przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja programu na terenie Gminy Stanin przebiegać będzie od. 01.01.2021 r.  do 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania wynosi: 22 200,00 zł

Całkowita wartość Programu stanowi kwota:  22 200,00  zł

Głównym celem Programu jest  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

    Cele szczegółowe:
  • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
  • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Na terenie Gminy Stanin wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęto 11 osób niepełnosprawnych, w tym dla  6 osób uzyskano dofinansowanie w ramach Programu. 

 

 
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com