Rekrutacja uczestników do projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”. 

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie  z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie  141 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie Gminy Stanin.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania:
- Usługi opiekuńcze dla 31 osób
- Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób
- Usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji / fizjoterapii dla 15 osób

Klub Seniora dla 100 osób w wieku 60+
- Warsztaty kulinarne
- Warsztaty z rękodzieła
- Warsztaty muzyczne/ taneczne
- Gimnastyka rekreacyjna
- Poradnictwo prawne
- Wyjścia do kina / teatru
- Wyjazd edukacyjno- integracyjny
- Poradnictwo rodzinno- socjalne
- Zajęcia z animatorem klubu.

Klub seniora będzie funkcjonował w budynkach bez barier architektonicznych w Staninie, w Sarnowie i w Wólce Zastawskiej umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo: 

Stanin - brak schodów, podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; Wólka Zastawska - brak schodów, szerokie drzwi, brak progów; Sarnów - podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem rekrutacji jest dostępny w Biurze Projektu: Stanin 54, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stanin 62 oraz na stronach internetowych: www.gops-stanin.pl i www.stanin.pl. Strona internetowa, na której zamieszczone są informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne jest dostosowana do standardów WCAG 2.0, co umożliwi pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Rekrutacja trwać będzie do dnia 1 czerwca 2021r.  lub do momentu dokonania pełnego naboru uczestników. 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu Stanin 54 21-422 Stanin lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-25) 798 11 02 lub 737-198-651. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”
Nr RPLU.11.02.00-06-0124/20 
Oś Priorytetowa 11 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPOWL na lata 2014-2020
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com