Utrzymanie trwałości projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”

Wyświetl stronę jako PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie potwierdza, iż w ramach zachowania trwałości wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji zapewnia instytucjonalną gotowość do utrzymania trwałości projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0019/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 20142020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w postaci:

  • 4 opiekunek dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • 1 asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • 60 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w klubie seniora,
  • 1 rehabilitanta, 1 psychologa, 1 pielęgniarki.

Projekt był realizowany w okresie od 1.09.2018 r. do 30.11.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 — 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com