ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ/ WARSZTATÓW

Wyświetl stronę jako PDF

Gmina Stanin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zaprasza do złożenia OFERTY na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania.

Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 przedmiotowe zapytanie ofertowe ma na celu potwierdzenie, że dane zajęcia, zostaną zrealizowane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Oferta dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0019/18 dofinansowanego ze źródeł programu RPOWL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Więcej informacji poniżej do pobrania.

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com