Wyświetl stronę jako PDF

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin na lata 2017 -2020 przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:             

 1. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.
 2. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.
 3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz  podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół  interdyscyplinarny w  Staninie

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Stanin, na podstawie Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespól Interdyscyplinarny w Staninie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stanin. 

Zespół funkcjonuje i realizuje zadania zgodnie z zapisami zawartymi w w/w uchwale oraz Regulaminem Pracy Zespołu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr  8/2017 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 czerwca 2017r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające ze specyfiki działania poszczególnych instytucji, które reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Stanin. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie oraz udzieleniu wsparcia osobom zagrożonych bądź uwikłanych  w przemoc w rodzinie.

W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie,
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie,
 3. Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim,
 4. Sądu Rejonowego w Łukowie,
 5. NZOZ „Ośrodek Zdrowia w Staninie”,
 6. Placówek oświatowych z terenu gminy Stanin
 7. Stowarzyszenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin „BONA FIDE”

Do głównych celów działalności Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

 • Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów.
 • Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
 • Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
 • Praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej  z problemem przemocy w rodzinie.
 • Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności: 

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin wchodzą następujące osoby: 

 • Agnieszka Goławska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Zofia Krasucka – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Staninie.
 • Janusz Sobiech – prezes Stowarzyszenia Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin BONA – FIDE.
 • Andrzej Ostrowski –  asp. szt.  Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.
 • Michał Karwowski  – sierż. szt. Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.
 • Justyna  Goławska  -  specjalista pracy socjalnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie.
 • Katarzyna Soćko – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie.
 • Ilona Dybciak –  pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Staninie.
 • Jarosław Wąsik – kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Łukowie.
 • Elżbieta Komorek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Jeleńcu.
 • Małgorzata Szostek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Zagoździu.
 • Beata  Łazuga – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Staninie.
 • Małgorzata  Lendzion – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Tuchowiczu.
 • Bogumiła Krycka – pielęgniarka w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w  Staninie.

Pomoc można uzyskać:

GOPS w Staninie
  797 584 074
  (25) 798 11 02
Komisariat Policji
w Stoczku Łukowskim
  (25) 797 00 07
Komisariat Policji
w Łukowie
  (25) 797 62 10

Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com