Wyświetl stronę jako PDF

Projekty społeczne w GOPS w Staninie

Z przyjemnością informujemy, iż dwa projekty na usługi społeczne z Gminy Stanin/GOPS w Staninie tj. "Aktywna jesień życia w gminie Stanin" oraz Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych" zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wkrótce nastąpi podpisanie umowy i w miesiącu maju rozpoczniemy nabór uczestników.

W projekcie " Aktywna jesień życia w gminie Stanin" zaplanowano:

  1. Realizację usług asystenckich i opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 41 osób.
  2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, min. poprzez działalność Klubu Seniora dla 100 osób powyżej 60 roku życia z gminy Stanin. Klub będzie funkcjonował w Staninie, Wólce Zastawskiej oraz Sarnowie, ma na celu integrować, edukować, rozbudzać zainteresowania i potrzeby kulturalne, upowszechniać zdrowy styl życia, zmieniać wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie. 

GOPS w Staninie realizował będzie również projekt partnerski z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie "Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych".

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w społeczności lokalnej na terenie gminy Stanin, Krzywda, Urzędów, Gościeradów dla 230 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, w tym: 

  1. Poradnictwo psychologiczne, terapię, poradnictwo prawne oraz pracę socjalną.
  2. Szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki i pielęgnacji osób zależnych.
  3. Kompleksowe wsparcie dla opiekunów, szkolenia przygotowujące do zawodu.
  4. Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Planujemy rozpocząć realizację projektów od maja 2021 roku, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w Polsce.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com