OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Wyświetl stronę jako PDF

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.OO-lZ.OO-06001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji poniżej do pobrania

Do pobrania:
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com