Wyświetl stronę jako PDF

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie w/w gmin powiatu łukowskiego do końca XII 2020 roku.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych,
  • Działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • Pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW :

prawnik, psycholog, psycholog dziecięcy, psychiatra środowiskowy, terapeuta rodzin, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. przemocy, mediator, poradnictwo obywatelskie.

Okres realizacji projektu:  01.01.2019r. – 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi:  1 579 704,00 zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
Jesteśmy, by pomagać

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com