gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Przeciwdziałanie przemocy

PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin na lata 2017 -2020 przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:             

I. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.

II. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.

III. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz  podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

V. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zespół  interdyscyplinarny w  Staninie

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Stanin, na podstawie Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespól Interdyscyplinarny w Staninie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stanin. 

Zespół funkcjonuje i realizuje zadania zgodnie z zapisami zawartymi w w/w uchwale oraz Regulaminem Pracy Zespołu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr  8/2017 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 czerwca 2017r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające ze specyfiki działania poszczególnych instytucji, które reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Stanin. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie oraz udzieleniu wsparcia osobom zagrożonych bądź uwikłanych  w przemoc w rodzinie.

 

W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie,

- Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim,

- Sądu Rejonowego w Łukowie,

- NZOZ „Ośrodek Zdrowia w Staninie”,

- placówek oświatowych z terenu gminy Stanin

- Stowarzyszenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin „BONA FIDE”

Do głównych celów działalności Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

 • Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów. 
 • Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 
 • Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 
 • Praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej  z problemem przemocy w rodzinie. 
 • Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. 
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności: 

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie. 
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin wchodzą następujące osoby: 

 • Agnieszka Goławska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Zofia Krasucka – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Staninie. 
 • Janusz Sobiech – prezes Stowarzyszenia Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin BONA – FIDE. 
 • Andrzej Ostrowski –  asp. szt.  Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. 
 • Michał Karwowski  – sierż. szt. Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. 
 • Justyna  Goławska  -  specjalista pracy socjalnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie. 
 • Katarzyna Soćko – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie.
 • Ilona Dybciak –  pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • w Staninie. 
 • Jarosław Wąsik – kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Łukowie. 
 • Elżbieta Komorek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Jeleńcu. 
 • Małgorzata Szostek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Zagoździu. 
 • Beata  Łazuga – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Staninie. 
 • Małgorzata  Lendzion – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Tuchowiczu. 
 • Bogumiła Krycka – pielęgniarka w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w  Staninie.

  Pomoc można uzyskać:
 • GOPS w Staninie tel. 797 584 074 lub (25) 798 11 02
 • Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim  tel. (25) 797 00 07
 • Komenda Powiatowa Policji w Łukowie tel. (25) 797 62 10

 

uslugi_2

Usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy o pomocy społecznej)

 

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015r.w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania -  koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 18,48zł, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30zł.

Dla osób samotnie gospodarujących, których dochód  nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy   o pomocy społecznej ( tj. kwoty  701 zł)  oraz osób w rodzinie, w której dochód na jedną  osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  o pomocy  społecznej (tj. kwoty  528zł ),  usługi opiekuńcze   i  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Osoby, których dochody przekraczają wyżej wymienione  kryterium dochodowe   ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od  wysokości posiadanego dochodu, zgodnie z poniższymi tabelami.

Odpłatność za usługi przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1  pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej

do 701 zł  = 100%

nieodpłatnie

od 100 % do 150 %

10%

od 150 % do 200 %

20 %

od 200 % do 250 %

30 %

od 250 % do 300 %

50 %

powyżej 300

100 %

Tabela 2. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w rodzinie:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie

do 528 zł  = 100%

nieodpłatnie

od 100 % do 150 %

15 %

od 150 % do 200 %

25 %

od 200 % do 250 %

35 %

od 250 % do 300 %

50 %

powyżej 300 %

100 %

Tabela 3. Wysokość odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 701 zł = 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 132,5%

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7 %

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%

 

Projekty systemowe - POKL 7.1.1 - rok 2013

2013 rok
PROJEKT SYSTEMOWY – „ Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin”.
Cel ogólny projektu:
Podniesienie aktywności społecznej 18 osób (16K i 2M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych do 31.12.2013 roku.
Grupa docelowa:
18 osób, w tym 16 kobiet i 2 mężczyzn ( 9 osób bezrobotnych, 5 osoby nieaktywne zawodowo, 3 osób zatrudnionych w rolnictwie oraz 1 osoba ztrudniona w przedsiębiorstwie).
Działania projektowe:
1. Wsparcie psychologiczne – 40 godz. warsztaty grupowe,
2. Doradztwo zawodowe – 24 godz. warsztatów grupowych,
3. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym:
• Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 9 osób,
• Kucharz małej gastronomii – 3 osoby,
• Księgowość komputerowa z elementami fakturowania – 4 osób,
• Operator koparko-ładowarki – 1 osoba,
• 1 osoba rozpoczęła szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym.
4. Szkolenie wyjazdowe 1-dniowe z zakresu „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” do Siedlec dla 18 uczestników projektu systemowego,
5. Szkolenie z zakresu „Trening budowania poprawnych relacji rodzinnych” dla 18 uczestników projektu systemowego oraz przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej u 16 dzieci i treningu zastępowania agresji u 12 dzieci.
W ramach zadania „ Aktywna integracja” zrealizowane zostały działania wynikające z kontraktów socjalnych tj.:
a) Doradztwo zawodowe – 17 beneficjentów objętych zostało wsparciem doradcy zawodowego w ramach 24 godzin zajęć grupowych.
b) Wsparcie psychologiczne – 17 beneficjentów uczestniczyło w grupowych zajęciach psychologicznych w wymiarze 40 godzin.
c) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 9 uczestników projektu.
d) Kucharz małej gastronomii dla 3 uczestniczek projektu.
e) Księgowość komputerowa z elementami fakturowania dla 4 uczestników projektu.
f) Operator koparko-ładowarki dla 1 uczestnika projektu.
g) Szkolenie wyjazdowe 1-dniowe z zakresu: „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla 18 uczestników projektu.
h) Szkolenie z zakresu: „Trening budowania poprawnych relacji rodzinnych” dla 18 uczestników projektu oraz przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej u 16 dzieci i treningu zastępowania agresji u 12 dzieci.
i) Zakupiono przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe oraz zapłacono czesne za szkołę dla 1 uczestnika kontynującego naukę w szkole na poziomie ponadgimnazjalnym.
j) Został zrelizowany 3-miesięczny staż zawodowy dla 1 uczestnika projektu.

Oprócz wsparcia merytorycznego firma szkoleniowa zapewniła uczestnikom projektu catering oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Łączne wydatki: 101 435,66 zł
W ramach zadania „Praca socjalna” został zatrudniony od 17 marca 2008 r pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie pracy socjalnej oraz od 26.03.2012r został zatrudniony drugi pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy socjalni wykonują obowiązki wynikające z pracy socjalnej względem uczestników projektu jak również innych klientów GOPS, zgodnie z zakresami czynności. Praca socjalna rozumiana jako profesjonalna działalność mająca na celu doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Podstawowe zadania pracownika socjalnego: diagnoza sytuacji życiowej osób i rodzin oraz wnioskowanie o pomoc społeczną, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu ich trudności, pobudzanie do społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych, upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji. W ramach tego zadania wypłacono 2 pracownikom socjalnym wynagrodzenie.
Łączne wydatki: 79 951,08 zł

W ramach zadania „ Zarządzanie projektem” zostały dokonane wydatki w wysokości 9 516,24 zł
a) Wynagrodzenie dla koordynatora projektu
b) Zakupiono plakaty z logo POKL
c) Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt podczas której społeczność została poinformowana o celach POKL, o instrumentach aktywnej integracji wykorzystanych przy realizacji projektu oraz o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.
W ramach kosztów pośrednich zostało zrefundowane częściowe wynagrodzenie księgowej zajmującej się rozliczeniem projektu oraz zakupiono:
• Materiały biurowe niezbędne do obsługi technicznej projektu,
• Środki czystości do sprzątania pomieszczeń w których realizowany był projekt,
• Znaczki pocztowe w związku z koniecznością prowadzenia licznej korespondencji projektowej,
Łączne wydatki w ramach kosztów pośrednich: 6 278,30 zł.

Ogólna wartość projektu w 2013 roku na wszystkie zadania wyniosła – 220 836,85 zł, w tym
- kwota dofinansowania z Unii Europejskiej – 197 181,28 zł
- wkład własny Gminy Stanin – 23 655,57 zł
Sądzimy, iż udział w projekcie każdej z 18 osób przyczyni się do podniesienia aktywności społecznej.

kadra2

PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANINIE

 • ostrysz-anna

  ANNA OSTRYSZ
  Kierownik

  tel. (25) 798 11 02 wew. 33

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • kachniewska-agnieszka

  AGNIESZKA KACHNIEWSKA
  Główny Księgowy

  tel. (25) 798 11 02 wew. 33

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • lendzion-wioletta

  WIOLETTA LENDZION
  Księgowy

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • gajowa-katarzyna

  KATARZYNA GAJOWA
  Starszy Referent

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • powalska-bozena

  BOŻENA POWALSKA
  Specjalista Pracy Socjalnej

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • krasucka-zofia

  ZOFIA KRASUCKA
  Specjalista Pracy Socjalnej

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • golawska-agnieszka

  AGNIESZKA GOŁAWSKA
  Pracownik Socjalny

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • golawska-justyna

  JUSTYNA GOŁAWSKA
  Pracownik Socjalny

  tel. (25) 798 11 02 wew. 34

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • ogrodnik-irena

  IRENA ANTOLIK
  Samodzielny Referent

  tel. (25) 798 11 02 wew. 35

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • grzyb-joanna

  JOANNA GRZYB
  Pracownik Socjalny

  tel. (25) 798 11 02 wew. 35

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • sojka-monika

  MONIKA SÓJKA
  Pomoc Administracyjna

  tel. (25) 798 11 02 wew. 10

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe

Użytkownik strony proszony jest o podanie danych osobowych korzystając z formularza kontaktowego.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie dla celów obsługi klienta. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Pełne informacje na temat polityki prywatności są dostępne w siedzibie GOPS: Stanin 62, 21-422 Stanin. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony prywatności.

 

Pliki cookie

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.