gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 25 listopada 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Kontakt

GMINNY ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STANINIE
Stanin 62, 21-422 Stanin

ŚWIADCZENIA RODZINNE:
stac. 25 753 18 13
kom. 530 729 258

POMOC SPOŁECZNA:
stac. 25 798 11 02
kom. 797 584 074
kom. 737 197 355

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

RODO

Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie (do pobrania)

Przeciwdziałanie przemocy

PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako „jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin na lata 2017 -2020 przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:             

I. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.

II. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.

III. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz  podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

V. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zespół  interdyscyplinarny w  Staninie

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Stanin, na podstawie Uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Stanin z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, został powołany Zespól Interdyscyplinarny w Staninie działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stanin. 

Zespół funkcjonuje i realizuje zadania zgodnie z zapisami zawartymi w w/w uchwale oraz Regulaminem Pracy Zespołu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr  8/2017 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 czerwca 2017r.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające ze specyfiki działania poszczególnych instytucji, które reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Stanin. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie oraz udzieleniu wsparcia osobom zagrożonych bądź uwikłanych  w przemoc w rodzinie.

 

W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie,

- Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim,

- Sądu Rejonowego w Łukowie,

- NZOZ „Ośrodek Zdrowia w Staninie”,

- placówek oświatowych z terenu gminy Stanin

- Stowarzyszenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin „BONA FIDE”

Do głównych celów działalności Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

 • Udzielanie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów. 
 • Monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 
 • Nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. 
 • Praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej  z problemem przemocy w rodzinie. 
 • Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. 
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności: 

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie. 
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin wchodzą następujące osoby: 

 • Agnieszka Goławska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Zofia Krasucka – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Staninie. 
 • Janusz Sobiech – prezes Stowarzyszenia Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin BONA – FIDE. 
 • Andrzej Ostrowski –  asp. szt.  Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. 
 • Michał Karwowski  – sierż. szt. Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. 
 • Justyna  Goławska  -  specjalista pracy socjalnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie. 
 • Katarzyna Soćko – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie.
 • Ilona Dybciak –  pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • w Staninie. 
 • Jarosław Wąsik – kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Łukowie. 
 • Elżbieta Komorek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Jeleńcu. 
 • Małgorzata Szostek – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Zagoździu. 
 • Beata  Łazuga – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Staninie. 
 • Małgorzata  Lendzion – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Tuchowiczu. 
 • Bogumiła Krycka – pielęgniarka w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w  Staninie.

  Pomoc można uzyskać:
 • GOPS w Staninie tel. 797 584 074 lub (25) 798 11 02
 • Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim  tel. (25) 797 00 07
 • Komenda Powiatowa Policji w Łukowie tel. (25) 797 62 10

 

Klub Seniora - Aktualności

 Ogólnopolski Dzień Seniora

 

W dniu  20 listopada  przypada Ogólnopolski Dzień Seniora - w  Gminie Stanin  świętowany  z uczestnikami Klubu Seniora "Nadzieja" w Staninie. Imprezę otworzyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie Anna Ostrysz. Powołała się na słowa Jana Pawła II – Na uwagę zasługują wszystkie te inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną, rozwijać swoje relacje z innymi, stawać się przydatni ofiarowując innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala to zachować i pogłębić wartość życia.Dla seniorów i zgromadzonych gości wystąpił  Zespół Jarzębinki - uczniowie ze szkoły w  Staninie wykonując  piękne, ludowe pieśni. Refleksjami dzielił się ksiądz kanonik Zygmunt Głębicki proboszcz Parafii Stanin. Przypominał, co w życiu seniora jest ważne. Mówił o godności, doświadczeniu, unikaniu walki pokoleń, wartości wiary, wyzwań, które seniorom niosą nowe czasy.

O dotychczasowej działalności klubu seniora opowiadała kierownik Edyta Krasuska. Jak powiedziała, Kluba Nadzieja skupia ponad 50 uczestników. Są oni podzieleni na dwie grupy. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Chętne osoby uczestniczą w warsztatach muzycznych,  komputerowych, kulturalno tanecznych, rękodzielniczych, gimnastycznych oraz spotkaniach z lekarzami z cyklu "Zdrowy senior”.

Nie są to tylko kolejne prelekcje czy ćwiczenia. To głównie spotkania w miłym towarzystwie, wspólne rozmowy przy herbacie, zawiązane  przyjaźnie i świadczenie sobie wsparcia. Wśród uczestników jest wiele zdolnych i utalentowanych osób tworzących prace rękodzielnicze we współpracy z Elżbietą Nurzyńską. Można je było oglądać przy okazji święta. Seniorzy mają też inne talenty. Potrafią pięknie śpiewać, recytować poezje. Można było posłuchać autorskich wierszy Reginy Kachniarz. Recytacje w wykonaniu Pani Haliny Gryczon, Pani Teresy Zawadzkiej, Pani Cecylii Goławskiej oraz Pani Danuty Rodak nagrodzone były gromkimi brawami.Członkowie Klubu przedstawili swój program artystyczny przygotowany pod kierownictwem  Pani Wandy Klimek i Pani Joanny Smyk. W wierszach, piosenkach i przedstawieniu "Klimakterium" z dystansem i ogromnym poczuciem humoru przedstawili realia życia seniora.Seniorzy wysłuchali życzeń złożonych przez  przedstawicieli samorządu gminy. Na zakończenie wójt Krzysztof Kazana wręczył wszystkim pamiątkowe kotyliony Super Senior. Nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu i wspólnej biesiady przy akompaniamencie Jolanty Skwarek.

DSC 0548

DSC 0551

DSC 0555

DSC 0558A

DSC 0572

DSC 0573

DSC 0578

DSC 0582

DSC 0592

DSC 0593

DSC 0613

DSC 0619A

DSC 0651

DSC 0661A

 

 

AKTYWNE ŻYCIE SENIORÓW W GMINIE STANIN

 

Aktywny tryb życia pozwala zachować zdrowie i cieszyć się dobrą kondycją. Uprawianie sportu wpływa również pozytywnie na samopoczucie. Po zimowych zajęciach gimnastycznych w sali, nasi Seniorzy stawiają pierwsze kroki z kijkami do Nordic Walking na świeżym powietrzu. Pod czujnym okiem instruktorki Pani Joanny Smyk odbyły się treningi, które wywołały wiele radości wśród Uczestników. Krótki marsz z kijkami zaszczepił chęć do dalszego trenowania. Dla naszych Seniorów najważniejsze jest wspólne spędzanie wolnego czasu.

Po porannym spacerze wszyscy spotkali się na zajęciach rękodzielniczych, podczas których powstały ozdoby z filcu - sowy i matrioszki. Część osób zajęła się haftowaniem serwetek metodą krzyżykową. Pomysłodawczynią była Pani Elżbieta Nurzyńska, która pomagała Seniorom w pracy. Podczas wykonywania swoich dzieł Uczestnicy śpiewali piosenki oraz opowiadali dowcipy.

Natomiast piątkowe zajęcia muzyczne nie ograniczają się tylko do śpiewu. Seniorzy z wielkim entuzjazmem uczestniczą w tańcach przy akompaniamencie akordeonu. Pani Jolanta Skwarek muzyką z dawnych lat inspiruje uczestników do wspólnej zabawy.

Nowością w Klubie są zajęcia kulturalno- taneczne, które zawierają elementy układów choreograficznych, zumby i są świetną formą ruchu poprzez taniec.

Klub Seniora jest odskocznią od codziennych obowiązków i samotności, z którą boryka się wiele osób starszych. „Dobrze, że jest takie miejsce jak Klub Seniora . Możemy tu przyjść, pobyć wśród życzliwych ludzi, odpocząć (…) – mówi jedna z uczestniczek Klubu Seniora „Nadzieja” w Staninie.

 

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

 

OBCHODY DNIA FLAGI W KLUBIE SENIORA „NADZIEJA” W STANINIE 

 

Klub Seniora „Nadzieja” w Staninie to miejsce, w którym takie pojęcia jak „nuda” czy „samotność” nie istnieją. Klub to nie tylko spotkania przy herbacie, zajęcia gimnastyczne czy prelekcje prozdrowotne. Seniorzy korzystający z oferty naszego Klubu poznają nowe osoby i rozwijają swoje umiejętności. Dużą popularnością cieszą się warsztaty, na których wykorzystywane są zdolności manualne. Uczestnicy chętnie poznają coraz to nowe techniki tworzenia ozdób, które mogą zaprezentować dekorując wnętrze naszego Klubu. 

Pod przewodnictwem pani Elżbiety Nurzyńskiej i pani Wandy Klimek zostały wykonane flagi państwowe. 

Każdy uczestnik mógł zaprezentować swoje umiejętności rękodzielnicze. Z własnoręcznie wykonanymi chorągiewkami Klubowicze świętowali „Dzień Flagi”. Spotkanie upłynęło w radosnym wiosennym nastroju. Uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne oraz recytowali wiersze o tematyce narodowej. 

Wykład Pani Wandy Klimek obudził w uczestnikach wiele wspomnień i emocji, dotyczących obchodów świąt majowych, ich dzieciństwa oraz ówczesnej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej. 

Nasi Uczestnicy potwierdzają, że jesień życia może być również czasem pełnym radości i spełnienia.

 

DSC00357 

DSC00339


 

 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy Klubie Seniora w Staninie

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w ramach projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w gminie Stanin” nr RPLU.11.02.00-06-0019/18. Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne / RPO na lata 2014-2020, funkcjonuje w Klubie Seniora w Staninie pod adresem Stanin 54. W wypożyczalni dostępny jest sprzęt:


1. Rotor rehabilitacyjny 3 szt.
2. Łóżko rehabilitacyjne 2 szt.
3. Wózek inwalidzki 3 szt.
4. Czwórnóg 4 szt.
5. Materac przeciwodleżynowy 4 szt.
6. Przenośny koncentrator tlenu 1 szt.
7. Pionizator 1 szt.


Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych mieszkających na
terenie Gminy Stanin poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej oraz korzystania z różnorodnych form rehabilitacji. Wypożyczalnia realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego składa pisemny wniosek na formularzu dostępnym w siedzibie Klubu Seniora w Staninie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie. Warunkiem wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego dokumentującego potrzebę korzystania ze sprzętu z określonym czasem użytkowania.


Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu zapraszamy do kontaktu:
GOPS w Staninie tel. 25 798-11-02, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub
Kierownik Klubu Seniora tel. 737-198-651, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Załącznik: Regulamin Wypożyczalni

  


OTWARCIE KLUBU SENIORA

 

W dniu 17 lutego 2019r. odbyło się oficjalne otwarcie nowopowstałego Klubu Seniora w Staninie w ramach projektu „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. Tego dnia przybyło wielu gości: przewodnicząca Rady Gminy Zofia Czubek i radni, nasi Seniorzy - uczestnicy Klubu, pracownicy GOPS w Staninie oraz koordynator projektu Pani Elżbieta Lipska.

DSC00058


Uroczystego otwarcia Klubu dokonał ks. proboszcz kanonik Zygmunt Głębicki z Parafii w Staninie, który po wspólnej modlitwie i powitaniu poświęcił wszystkie pomieszczenia w budynku.

DSC00055

Uczestnicy Klubu zaśpiewali Hymn Seniora, który sami przygotowali oraz zaprezentowali kilka wierszy opisujących życie senioralne. Pani Cecylia Goławska przekazała uczestnikom takie przesłanie:

„Dla sprawnej pamięci, twórczego myślenia,
Jest jedna recepta, której czas nie zmienia.
Chociaż lata szkolne wspominasz z humorem,
Musisz wciąż się uczyć, choć jesteś Seniorem.
Gdy systematycznie wiedzy poszukujesz,
Ćwiczysz swą aktywność i dobrze się czujesz,
Tworzysz cząstkę świata, co szybko się zmienia.
Ważne to co teraz, nie tylko wspomnienia(...)”.

DSC00092

Po oficjalnych uroczystościach nastąpiła wspólna zabawa z zaprzyjaźnionym zespołem Jarzębina Czerwona ze Stanina oraz tańce i wspólne śpiewy. Uczestniczka Klubu- Pani Regina Kachniarz z Wólki Zastawskiej zadeklamowała swój autorski wiersz. Nasze Seniorki przyniosły ze sobą ciasta własnego wypieku, którymi poczęstowaliśmy gości.

DSC00104


Na Klubowiczów czekają kolejne spotkania oraz zajęcia warsztatowe organizowane w Klubie tj. warsztaty rękodzielnicze, kulturalne, muzyczne, komputerowe oraz gimnastyka i spotkania z lekarzem. W przyszłości istnieje możliwość zmiany ilości godzin i rodzaju prowadzonych zajęć w zależności od upodobań uczestników.

DSC00113

 

 

uslugi_2

Usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy o pomocy społecznej)

 

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stanin z dnia 18 grudnia 2015r.w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania -  koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 18,48zł, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30zł.

Dla osób samotnie gospodarujących, których dochód  nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy   o pomocy społecznej ( tj. kwoty  701 zł)  oraz osób w rodzinie, w której dochód na jedną  osobę  w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  o pomocy  społecznej (tj. kwoty  528zł ),  usługi opiekuńcze   i  specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Osoby, których dochody przekraczają wyżej wymienione  kryterium dochodowe   ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od  wysokości posiadanego dochodu, zgodnie z poniższymi tabelami.

Odpłatność za usługi przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1  pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby samotnie gospodarującej

do 701 zł  = 100%

nieodpłatnie

od 100 % do 150 %

10%

od 150 % do 200 %

20 %

od 200 % do 250 %

30 %

od 250 % do 300 %

50 %

powyżej 300

100 %

Tabela 2. Wysokość odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w rodzinie:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

% odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie

do 528 zł  = 100%

nieodpłatnie

od 100 % do 150 %

15 %

od 150 % do 200 %

25 %

od 200 % do 250 %

35 %

od 250 % do 300 %

50 %

powyżej 300 %

100 %

Tabela 3. Wysokość odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 701 zł = 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 132,5%

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7 %

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%