gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
    • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnych i w gospodarstwach wieloosobowych w Gminie Stanin
 

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie w stosunku procentowym do kryterium dochodowego określonego art.8 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi liczona w % od ogólnego kosztu poszczególnych usług dla osób samotnie gospodarujących Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi w % od ogólnego kosztu poszczególnych usług dla osób w rodzinie
do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
od 101% do 130% 3% 5%
od 131% do 150% 5% 7%
od 151% do 170% 7% 10%
od 171% do 190% 15% 20%
od 191% do 210% 20% 25%
od 211% do 230% 25% 30%
od 231% do 260% 30% 40%
od 261% do 300% 40% 50%
od 301% do 350% 50% 70%
od 351% do 400% 70% 90%
powyżej 400% 100% 100%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami), zwanemu dalej kryterium dochodowym oraz osobom, które ukończyły 85 lat.

Kryterium dochodowe wynosi dla osoby samotnej 477 zł (netto) a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 351 zł na 1 osobę x liczba osób w rodzinie.

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:
1. W 2011r. koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 15 zł.