gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa dla rodzin z dziećmi, przyznawana jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub – gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne – 764 zł netto. W przypadku niewielkiego przekroczenia tej kwoty, świadczenia mogą być przyznane w zmniejszonej wysokości w systemie tzw. „złotówki za złotówkę”.

Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi miesięcznie: 95 zł (dzieci do 5 lat), 124 zł (5-18 lat) lub 135 zł (18-24 lata).

Zasiłek przysługuje na dziecko do 18 roku życia, bez względu na to czy się uczy, na dziecko w wieku od 18 do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, zaś na dziecko w wieku 21-24 lata zasiłek przysługuje tylko w przypadku gdy kontynuuje naukę oraz jednocześnie posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku nauki w szkole wyższej (bez względu na wiek dziecka) zasiłek rodzinny nie przysługuje, chyba że do tej szkoły uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się także osoba w wieku 18-24 lata (sama na siebie), która się uczy, jeśli jej rodzice nie żyją lub ma zasądzone alimenty z ich strony.

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy też sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

Nie można pobierać zasiłku rodzinnego na dziecko, które jest w związku małżeńskim lub ma własne dziecko, a także jeśli przebywa ono w pieczy zastępczej lub instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy).

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki:

1.dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1000 zł jednorazowo, 

2.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie, 

3.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie,

4.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na każde trzecie oraz kolejne dziecko uprawnione do zasiłku): 95 zł miesięcznie,
5.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 lub 110 zł (w zależności od wieku dziecka),

6.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo, wypłacany we wrześniu,

7.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: dojazdy do szkoły – 69 zł miesięcznie lub zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się szkoła – 113 zł miesięcznie.

Dodatki przysługują tylko wtedy, gdy na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dochód rodziny:

Dla wniosków złożonych do 31 października 2018 r. rokiem bazowym jest rok 2016 i z tego roku liczony jest dochód podstawowy. Na okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczynający się w dniu 1 listopada 2018 r. rokiem bazowym jest rok 2017.

Sytuację dochodową z roku bazowego zawsze należy porównać z sytuacją dochodową w momencie składania wniosku.

Jeśli w momencie składania wniosku nie ma już jakiegoś dochodu, który występował w 2017 roku, znaczy to, że nastąpiła utrata dochodu i dochód z 2017 roku nie jest wliczany. Jeśli w momencie składania wniosku jest dochód, którego nie było w 2017 roku lub jakiś dochód pojawił się nie od początku ale w trakcie 2017 r., znaczy to, że nastąpiło uzyskanie dochodu i wlicza się on do dochodu rodziny.

UWAGA!Nie każda zmiana sytuacji dochodowej jest utratą czy też uzyskaniem dochodu. 

Uzyskaniem dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

•zakończenie urlopu wychowawczego

•otrzymanie zasiłku lub innego stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych

•podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także zmiana pracodawcy)

•założenie działalności gospodarczej

•otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS

•otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują po utracie zatrudnienia

•otrzymanie emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

•otrzymanie świadczenia rodzicielskiego

•otrzymanie stypendium doktoranckiego

Podobnie, utratą dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

 • przejście na urlop wychowawczy
 • utrata zasiłku lub stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
 • zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także przejście do innego pracodawcy)
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej
 • zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z KRUS
 • zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie zatrudnienia
 • utrata emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • zakończenie pobierania świadczenia rodzicielskiego
 • zakończenie pobierania stypendium doktoranckiego
 • utrata zasądzonych alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń

W sytuacji utraty dochodu zawsze należy przedstawić wszystkie PIT-y za 2017 r. a także wszystkie świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia lub oświadczenie, które potwierdzą okres, w jakim dany dochód był uzyskiwany. Przy uzyskaniu dochodu w trakcie 2017 r. należy dostarczyć PIT z 2017 r. oraz nowe umowy, zaś przy uzyskaniu dochodu po 2017 r. – nowe umowy, a także zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach za kolejny miesiąc od uzyskania dochodu.

Osoby, które przez cały rok bazowy i później – aż do momentu złożenia wniosku uzyskiwały ciągłe dochody z tych samych tytułów (np. praca u tego samego pracodawcy) nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających ich dochody.

UWAGA! Jeżeli po utracie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, w ciągu 3 miesięcy powróci się do tego samego pracodawcy lub rozpocznie się nową działalność gospodarczą, dochód z tych tytułów traktowany będzie jako ciągłość.

Do dochodu rodziny wlicza się:

 • dochód rozliczany w Urzędzie Skarbowym – organ sam pobiera tę informację,
 • gospodarstwo rolne (obszar minimum 1 ha przeliczeniowy lub 1 ha fizyczny bądź udziały z takiej powierzchni) – należy wykazać powierzchnię na oświadczeniu, w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia,
 • dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • dochody inne niż opodatkowane na ogólnych zasadach – wymienione w załączniku nr ZSR-05 (m.in. stypendia, alimenty, zasiłki chorobowe z KRUS).

Szczegółowe informacje znajdują się we wniosku.

UWAGA!Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października kolejnego roku). Od momentu uzyskania prawa do świadczenia, na osobie pobierającej ciąży obowiązek zgłaszania wszelkich zmian, które mają wpływ na prawo do jego pobierania (np. uzyskanie nowego dochodu, zmianę pracodawcy, zmiany w składzie rodziny czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę)! Niezgłoszenie zmiany może powodować konieczność zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

ŚWIADCZENIA

Becikowe

„Becikowe” czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka, które wynosi 1000,00 zł jednorazowo na każde urodzone dziecko.

Aby otrzymać świadczenie trzeba posiadać zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, które potwierdza opiekę medyczną od przynajmniej 10 tygodnia ciąży oraz spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub objęcia go opieką (prawną lub faktyczną).

Osoby samotnie wychowujące dziecko, które nie mają zasądzonych alimentów lub innego dokumentu przyznającego alimenty potwierdzonego przez sąd (np. ugody lub aktu notarialnego), nie mogą uzyskać świadczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany czy sąd oddalił powództwo o przyznanie alimentów.

Dochód rodziny:

Dla wniosków złożonych do 31 października 2018 r. rokiem bazowym jest rok 2016, zaś od 1 listopada 2018r. rokiem bazowym jest rok 2017 i z tego roku liczony jest dochód podstawowy. Sytuację dochodową z roku bazowego zawsze należy porównać z sytuacją dochodową w momencie składania wniosku. Jeśli w momencie składania wniosku nie ma już jakiegoś dochodu, który występował w 2017 roku, znaczy to, że nastąpiła utrata dochodu i dochód z 2017 roku nie jest wliczany. Jeśli w momencie składania wniosku jest dochód, którego nie było w 2017 roku lub jakiś dochód pojawił się nie od początku ale w trakcie 2017 r., znaczy to, że nastąpiło uzyskanie dochodu i wlicza się on do dochodu rodziny.

UWAGA!  Nie każda zmiana sytuacji dochodowej jest utratą czy uzyskaniem dochodu. 

Uzyskaniem dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

 • zakończenie urlopu wychowawczego
 • otrzymanie zasiłku lub innego stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
 • podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także zmiana pracodawcy)
 • założenie działalności gospodarczej
 • otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS
 • otrzymanie zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługują po utracie zatrudnienia
 • otrzymanie emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • otrzymanie świadczenia rodzicielskiego
 • otrzymanie stypendium doktoranckiego

Natomiast, utratą dochodu są wyłącznie następujące sytuacje:

 • przejście na urlop wychowawczy
 • utrata zasiłku lub stypendium (np. stażu) dla bezrobotnych
 • zakończenie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym także przejście do innego pracodawcy)
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej
 • zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z KRUS
 • zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługiwały po utracie zatrudnienia
 • utrata emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • zakończenie pobierania świadczenia rodzicielskiego
 • zakończenie pobierania stypendium doktoranckiego
 • utrata zasądzonych alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń

W sytuacji utraty dochodu zawsze należy przedstawić wszystkie PITy za 2017 r. a także wszystkie świadectwa pracy, umowy, zaświadczenia lub oświadczenie, które potwierdzą okres, w jakim dany dochód był uzyskiwany. Przy uzyskaniu dochodu w trakcie 2017 r. należy dostarczyć PIT z 2017 r. oraz nowe umowy, zaś przy uzyskaniu dochodu  po 2017 roku. – nowe umowy, a także zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach za kolejny miesiąc od uzyskania dochodu.

Osoby, które przez cały rok bazowy i później – aż do momentu złożenia wniosku uzyskiwały ciągłe dochody z tych samych tytułów (np. praca u tego samego pracodawcy) nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających ich dochody.

UWAGA!Jeżeli po utracie zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) lub po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, w ciągu 3 miesięcy powróci się do tego samego pracodawcy lub rozpocznie się nową działalność gospodarczą dochód z tych tytułów traktowany będzie jako ciągłość.

Do dochodu rodziny wlicza się:

 • dochód rozliczany w Urzędzie Skarbowym – organ sam pobiera tę informację
 • gospodarstwo rolne (obszar minimum 1 ha przeliczeniowy lub 1 ha fizyczny bądź udziały z takiej powierzchni) – należy wykazać powierzchnię na oświadczeniu, w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia
 • dochody opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
 • dochody inne niż opodatkowane na ogólnych zasadach – wymienione w załączniku nr ZSR-05 (m.in. stypendia, alimenty, zasiłki chorobowe z KRUS).

Szczegółowe informacje zawsze znajdą Państwo we wniosku.

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie to świadczenie przysługujące po narodzinach dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (lub świadczenia o podobnym charakterze) z innych źródeł, przyznawane bez względu na dochód.

Aby pobierać świadczenie nie można wykonywać pracy, która uniemożliwia osobistą opiekę nad dzieckiem, na które przyznane jest świadczenie.

Świadczenie przyznaje się na okres 52 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, zaś przy urodzeniu bliźniaków lub więcej dzieci przy jednym porodzie, kwota świadczenia pozostaje taka sama, ale wydłuża się czas w którym pobiera się świadczenie.

Świadczenie może pobierać matka dziecka, a w szczególnych przypadkach także inne osoby – opiekun faktyczny, opiekun prawny czy ojciec dziecka.

Nie można pobierać świadczenia rodzicielskiego i świadczeń opiekuńczych jednocześnie, a także równocześnie świadczenia rodzicielskiego i dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym. W tych przypadkach, należy wybrać jedno z przysługujących świadczeń. Można natomiast pobierać jednocześnie świadczenie rodzicielskie i zasiłek dla bezrobotnych, ale wtedy kwota świadczenia będzie mniejsza o kwotę otrzymywanego zasiłku.

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, wyjazd za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie do dnia 31 października 2018 r. zaś od 1 listopada 2018r   wysokości 184,42zł, od 1 listopada 2019 r. w wysokości 215,84zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne to 1477,00 zł miesięcznie (w 2018 r.) dla osób, które ze względu na opiekę nad niepełnosprawną osobą rezygnują z pracy zarobkowej lub jej nie podejmują.

Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód, a jego kwota jest co roku waloryzowana.

Świadczenie przysługuje jeśli dziecko do 16 r.ż. posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji („wymaga” w punkcie 7 i 8 orzeczenia) bądź jeśli osoba powyżej 16 r.ż. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 18 lub 25 r.ż.

Świadczenie mogą pobierać: rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza spokrewniona, a w szczególnych przypadkach także dziadkowie czy rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

Nie można pobierać świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba opiekująca się ma prawo do innych świadczeń pieniężnych jak m.in.: emerytura, renta, renta socjalna, zasiłek stały czy zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Nie można także pobierać równocześnie świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na czas ważności wydanego orzeczenia.

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się także rolnik, jego małżonek lub domownik, jeżeli zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w gospodarstwie rolnym. 

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. uzyskanie przez wnioskodawcę renty, emerytury, podjęcie przez niego zatrudnienia czy wyjazd członka rodziny do pracy za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń, które zostały pobrane nienależnie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

 • w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • rodziców osoby wymagającej opieki,
 • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia

-  z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

 • w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
 • osoby wymagającej opieki,
 • małżonka osoby wymagającej opieki,
 • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
 • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

 1. osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) (uchylona),

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem, które przysługuje wyłącznie osobom, które nabyły do niego prawo w 2014 r. w związku ze zmianami w obowiązujących wtedy przepisach prawa. Dla osób, które obecnie chcą opiekować się dorosłą osobą niepełnosprawną, alternatywnym świadczeniem jest specjalny zasiłek opiekuńczy.

RODZINA 500 PLUS  -  Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego 2016 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1851).

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

START  DLA  UCZNIA ( Świadczenie 300+ )

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

UWAGA! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Powrót do strony głównej