gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest poniedziałek, 20 maja 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

O ośrodku

 

 


Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANINIE

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami),
6. Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radą Gminy Stanin,
7. Innych przepisów wykonawczych.

§ 2

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Stanin.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką budżetową gminy Stanin.
3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Stanin.
4. Ośrodek wykonuje zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane przez gminę w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania własne gminy stosownie do zasad ustalonych przez Radę Gminy w Staninie.
5. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.
6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
7. Ośrodek realizuje zadania w zakresie zaliczek alimentacyjnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 
8. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych.

§ 3

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik. 2. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka.
3. Kierownik Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.
4. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Stanin oraz wykonuje wobec niego pozostałe czynności pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy.
5. Przy wykonywaniu zadań kierownik działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.

ROZDZIAŁ 2

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4

Celem działalności Ośrodka jest:
1) Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5

Zadania Ośrodka polegają w szczególności na:
1) Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) Koordynacji zadań związanych z pomocą społeczną;
3) Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6

Do zadań o charakterze obowiązkowym Ośrodka z zakresu zadań własnych, należą:
1) Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, o których mowa w art. 42 ustawy o pomocy społecznej;
9) Praca socjalna;
10) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
11) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
12) Dożywianie dzieci;
13) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
14) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
15) Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Lubelskiemu 
16) Utrzymanie ośrodka , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do zadań własnych Ośrodka należą: 1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 7

Dodatkowo do zadań Ośrodka należą:
1) Współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej;
2) Współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej;
3) Wytaczanie w uzasadnionych przypadkach powództw na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych;
4) Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Do zadań zleconych Ośrodka z zakresu administracji rządowej należą:
1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
6) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
7) Przyznawanie i wypłacanie:
a) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych; 
b) świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
8) Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
9) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 11 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 9

Do zadań Ośrodka na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej należy:
1. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 
2. Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 10

Ośrodkiem kieruje Kierownik oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 11

Do zadań Kierownika należy w szczególności:
a) Organizowanie pracy Ośrodka,br /> b) Realizowanie polityki kadrowej Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Stanin,br /> c) Podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań pomocy społecznej zleconych Gminie oraz zadań własnych Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Stanin,br /> d) Przygotowywanie materiałów dotyczących rozpoznania, oceny potrzeb pomocy społecznej,br /> e) Planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej,br /> f) Ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,br /> g) Analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności pomocy społecznej,br /> h) Koordynacja i nadzór nad pracą pracowników socjalnych.br />

§ 12

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
-kierownik,
-główny księgowy,
-pracownicy socjalni,
- referenci.

2. Kierownik Ośrodka może w miarę w miarę potrzeb i posiadanych środków tworzyć inne stanowiska pracy nie wymienione w punkcie 1.
3. Pracowników Ośrodka zwalnia i zatrudnia Kierownik.
4. Kierownik Ośrodka określa zakres czynności i obowiązków pracowników.
5. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powierzonych zadań, określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 13

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Lubelski Urząd Wojewódzki- Wydział Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 14

1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.
2. Kierownik Ośrodka wydaje Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze zarządzenia, w którym określa:
a) wykaz stanowisk,
b) organizację pracy Ośrodka,
c) regulamin pracy, w którym ustala organizację i porządek w procesie pracy zgodnie z kodeksem pracy.
3. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez kierownika Ośrodka.

ROZDZIAŁ 5

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY – PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.

§ 15

1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124) a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze.
2. Zasady wynagradzania pracowników GOPS określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§ 16

Do podstawowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:
a) Przestrzeganie prawa,
b) Wykonywanie zadań Ośrodka sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
c) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
d) Zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
e) Zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

§ 17

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy.

§ 18

Pracownicy Ośrodka podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków oraz ustalonego porządku i dyscypliny pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.

ROZDZIAŁ 6

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

§ 19

Środki finansowe na realizację zadań z pomocy społecznej zapewnia budżet przyjęty przez Radę Gminy w Staninie oraz administracja rządowa.

§ 20

Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z klasyfikacją budżetową.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej następuje w drodze uchwały Rady Gminy.