gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 20 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Projekty systemowe - POKL 7.1.1 - rok 2013

2013 rok
PROJEKT SYSTEMOWY – „ Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin”.
Cel ogólny projektu:
Podniesienie aktywności społecznej 18 osób (16K i 2M) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych do 31.12.2013 roku.
Grupa docelowa:
18 osób, w tym 16 kobiet i 2 mężczyzn ( 9 osób bezrobotnych, 5 osoby nieaktywne zawodowo, 3 osób zatrudnionych w rolnictwie oraz 1 osoba ztrudniona w przedsiębiorstwie).
Działania projektowe:
1. Wsparcie psychologiczne – 40 godz. warsztaty grupowe,
2. Doradztwo zawodowe – 24 godz. warsztatów grupowych,
3. Zajęcia podnoszące kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym:
• Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 9 osób,
• Kucharz małej gastronomii – 3 osoby,
• Księgowość komputerowa z elementami fakturowania – 4 osób,
• Operator koparko-ładowarki – 1 osoba,
• 1 osoba rozpoczęła szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym.
4. Szkolenie wyjazdowe 1-dniowe z zakresu „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej” do Siedlec dla 18 uczestników projektu systemowego,
5. Szkolenie z zakresu „Trening budowania poprawnych relacji rodzinnych” dla 18 uczestników projektu systemowego oraz przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej u 16 dzieci i treningu zastępowania agresji u 12 dzieci.
W ramach zadania „ Aktywna integracja” zrealizowane zostały działania wynikające z kontraktów socjalnych tj.:
a) Doradztwo zawodowe – 17 beneficjentów objętych zostało wsparciem doradcy zawodowego w ramach 24 godzin zajęć grupowych.
b) Wsparcie psychologiczne – 17 beneficjentów uczestniczyło w grupowych zajęciach psychologicznych w wymiarze 40 godzin.
c) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 9 uczestników projektu.
d) Kucharz małej gastronomii dla 3 uczestniczek projektu.
e) Księgowość komputerowa z elementami fakturowania dla 4 uczestników projektu.
f) Operator koparko-ładowarki dla 1 uczestnika projektu.
g) Szkolenie wyjazdowe 1-dniowe z zakresu: „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla 18 uczestników projektu.
h) Szkolenie z zakresu: „Trening budowania poprawnych relacji rodzinnych” dla 18 uczestników projektu oraz przeprowadzenie diagnozy integracji sensorycznej u 16 dzieci i treningu zastępowania agresji u 12 dzieci.
i) Zakupiono przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe oraz zapłacono czesne za szkołę dla 1 uczestnika kontynującego naukę w szkole na poziomie ponadgimnazjalnym.
j) Został zrelizowany 3-miesięczny staż zawodowy dla 1 uczestnika projektu.

Oprócz wsparcia merytorycznego firma szkoleniowa zapewniła uczestnikom projektu catering oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
Łączne wydatki: 101 435,66 zł
W ramach zadania „Praca socjalna” został zatrudniony od 17 marca 2008 r pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy, który wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie pracy socjalnej oraz od 26.03.2012r został zatrudniony drugi pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy socjalni wykonują obowiązki wynikające z pracy socjalnej względem uczestników projektu jak również innych klientów GOPS, zgodnie z zakresami czynności. Praca socjalna rozumiana jako profesjonalna działalność mająca na celu doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Podstawowe zadania pracownika socjalnego: diagnoza sytuacji życiowej osób i rodzin oraz wnioskowanie o pomoc społeczną, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu ich trudności, pobudzanie do społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych, upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji. W ramach tego zadania wypłacono 2 pracownikom socjalnym wynagrodzenie.
Łączne wydatki: 79 951,08 zł

W ramach zadania „ Zarządzanie projektem” zostały dokonane wydatki w wysokości 9 516,24 zł
a) Wynagrodzenie dla koordynatora projektu
b) Zakupiono plakaty z logo POKL
c) Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt podczas której społeczność została poinformowana o celach POKL, o instrumentach aktywnej integracji wykorzystanych przy realizacji projektu oraz o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.
W ramach kosztów pośrednich zostało zrefundowane częściowe wynagrodzenie księgowej zajmującej się rozliczeniem projektu oraz zakupiono:
• Materiały biurowe niezbędne do obsługi technicznej projektu,
• Środki czystości do sprzątania pomieszczeń w których realizowany był projekt,
• Znaczki pocztowe w związku z koniecznością prowadzenia licznej korespondencji projektowej,
Łączne wydatki w ramach kosztów pośrednich: 6 278,30 zł.

Ogólna wartość projektu w 2013 roku na wszystkie zadania wyniosła – 220 836,85 zł, w tym
- kwota dofinansowania z Unii Europejskiej – 197 181,28 zł
- wkład własny Gminy Stanin – 23 655,57 zł
Sądzimy, iż udział w projekcie każdej z 18 osób przyczyni się do podniesienia aktywności społecznej.