gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 22 września 2020


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Projekty systemowe

INFORMACJA 
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Projektu 
„Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin” 
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie 
na podstawie umowy ramowej Nr POKL.07.01.01-06-087/08-00

W dniu 27.03.2012 r. w Biurze Projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin” Urzędzie Gminy w Staninie, Stanin 62 21-422 Stanin odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą:
- Goławska Justyna - Pracownik socjalny - Przewodniczący Komisji
- Adamowicz Beata - Specjalista pracy socjalnej – Członek Komisji
- Zofia Krasucka – Specjalista pracy socjalnej – Członek Komisji
- Powalska Bożena - Specjalista pracy socjalnej – Członek Komisji
- Goławska Agnieszka - Pracownik socjalny - Członek Komisji

Podczas spotkania dokonano analizy 38 złożonych kwestionariuszy zgłoszeniowych. Kwestionariusze złożone zostały przez 34 kobiety oraz 4 mężczyzn. Podczas analizy złożonych kwestionariuszy zgłoszeniowych Komisja Rekrutacyjna brała pod uwagę kwalifikowalność uczestników na podstawie złożonych kwestionariuszy zgłoszeniowych. Przy wyborze uczestników projektu przyjęto następujące kryteria:

- trudna sytuacja materialno – bytowa ograniczająca możliwości samodzielnego przekwalifikwania lub szkolenia;
- posiadane przez osoby kwalifikacje zawodowe;
- motywacja do zmiany sytuacji życiowej;
- powody i przyczyny trudnej sytuacji życiowej zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- opinia pracownika socjalnego co do konieczności objęcia wsparciem.

Wyłoniono ostateczną grupę 28 uczestników projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Stanin” oraz sporządzono listę rezerwową uczestników. Do projektu zakwalifikowano 20 osób bezrobotnych, w tym 7 długotrwale, 6 osób zatrudnionych – w tym 5 osób pracujących w rolnictwie oraz 2 osoby nieaktywne zawodowo. Łącznie 28 osób (25 kobiet oraz 3 mężczyzn).

Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Załączniki:
- Lista osób zakwalifikowanych do projektu.
- Lista rezerwowa.