gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest wtorek, 19 stycznia 2021


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI GOPS STANIN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie
w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


Nazwa projektu lub programu
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA NR: 102/RPLU.11.02.00-06-0019/18-00 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI GOPS STANIN

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 Zrzut ekranu 2018-10-01 o 14.28.35

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie z dokonanego otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi opiekuńcze i asystenckie.

Zrzut ekranu 2018-10-10 o 14.57.39

zbiorcze zestawienie ofert pdf do pobrania

Nowy numer telefonu dla Świadczeń Rodzinnych

Uwaga !!! Uruchomiliśmy nowy numer stacjonarny dla Świadczeń Rodzinnych

25 753 18 13