gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI GOPS STANIN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie
w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


Nazwa projektu lub programu
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA NR: 102/RPLU.11.02.00-06-0019/18-00 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych