gmina stanin

breadcrumb Dzisiaj jest czwartek, 24 października 2019


 

ZMNIEJSZ KONTRASTWERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCH

 

 


Komunikat dotyczący naboru wniosków

Komunikat dotyczący naboru wniosków na świadczenia wychowawcze , rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku – od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Natomiast zasiłki rodzinne z należnymi dodatkami, specjalne zasiłki opiekuńcze ustalane są na nowy okres rozpoczynający się od 1 listopada 2017 roku i trwający do 31 października 2018 roku.

Korzystanie z wyżej wymienionego wsparcia dla rodzin w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin pobierających świadczenia, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 31 października tego roku. 

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i FA oraz ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, iż rozpatrzenie merytoryczne wniosków osób posiadających gospodarstwa rolne będzie możliwe po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 23 września 2017 roku wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku. 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze można pobierać w GOPS w Staninie w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 - parter budynku Urzędu Gminy, pokoje po komisariacie policji.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia>, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zapraszamy Państwa do pobrania zamieszczonych niżej wniosków lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Formularze do świadczenia wychowawczego na nowy okres, rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 roku

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2.Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który jest ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art.. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późń. zm.)
 
3.Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego.

4.Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne z tytułu emerytury lub renty w KRUS.

Formularze w sprawach o zasiłek rodzinny, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Formularze w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018