Zbiorcze zestawienie ofert 2019 usługi opiekuńcze

  • Drukuj

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 )

zawiadamia o ofertach złożonych do dnia 13.09.2019 roku do godz. 10.00 w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt” „Niesamodzielni i

niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin- świadczenie usług opiekuńczych”.

Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10.15scan dokumentu